top of page

真實個案 幫一位考了兩次八級鋼琴都不合格的女士, 重練半年成功合格 (一)


筆者雖然沒有名氣, 不過還是有少少少少功力,一般交談已能展現魅力, 哈哈。 08 年由於演出而認識了一位女士,言談間這位女士透露 幾年前考過兩次八級, 成績與合格頗有距離, 問筆者可有方法令她進步,考到合格為止。 我不知道這女士彈得如何, 但由分數上可見問題應該不少, 現實上, 很多彈得非常一般的人都可以考到八級, 要肥佬真的不容易呀,當然, 臨場發揮會有很大影響, 無論你於家中彈成怎樣, 那怕是在家彈到Horowitz 上身, 當你一到考試房時, 情況可以是180度大逆轉, 一個心情緊張可以銷毀你一年的努力。 我不知道這女士的問題出於那裡, 可以是她根本彈得不好, 可以是臨場表現失準, 也可以是考官不喜歡她。 雖然未聽過她彈琴, 但一些練習態度和方法或可以反映部分問題。

筆者問了幾個問題 1. 你有冇用拍子機? 冇 2. 從來都冇?? 幾乎啦 3. 有冇錄低自己彈成點? 冇 4. 平均一次練幾耐? 大約個半鐘 5. 練到好攰嗎? 好攰架練咁耐, 周身酸痛 6. 嘩, 咩歌咁激練到好攰周身酸痛, 你打拳呀??

詳細情形也不記得這麼多, 不要緊, 著眼那五條問題, 第六條不用知道答案啦。。。。

沒有使用拍子機, 重罪!! 如果你天生天才, 當然可以不用, 但如果你只是有點天份, 請你用, 拍子機等如書法的九宮格, 繪畫的十字, 是用來定位的, 你不用它, 你不會知道自己的拍子是準還是相當不準, 由於彈對拍子是相當基本的要求, 你的拍子錯誤在考官耳中可以是極具破壞力的, 扣起分上來可以扣到你肥佬, 這是我的教學經驗, 有學生無視拍子之重要,胡亂發揮, 我認真警告過這樣去試場彈是一種挑釁, 不過他是消費者,他想點就點,我不會阻人肥佬, 也不介意自己學生肥佬, 考前我叫學生不要說是我教, 即使合格都不要說, 那不是我的功勞, 是學生有運, 結果。。。。有一首歌只得16/30 分, 評價是拍子相當多問題。 那位女士說自己幾乎從來沒有使用拍子機, 我當時估計錯拍子是她考試不合格的主要原因

Featured Posts
Recent Posts